Neurološki pregled

Neurološki pregled je procena nervnog sistema osobe koja se može obaviti u ordinaciji zdravstvenog radnika. To se može učiniti instrumentima, poput lampice i čekića za izvođenje mišićnih refleksa. Neurološki pregled nije bolan i osoba se mogu odmah vratiti uobičajenim aktivnostima.

Obično uključuje fizikalni pregled i pregled istorije bolesti pacijenta, ali ne i dublje istraživanje poput metoda slikanja mozga. 

Pregled obavlja doktor specijalista neurologije   –  neurolog, koji se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema   –    mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i mišića. 

Pregled nije neprijatan niti bolan i obuhvata ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera.

Može se koristiti i kao alat za skrining (npr. kod sistematskih pregleda) i kao sredstvo za ispitivanje, od kojih prvo podrazumeva pregled pacijenta kada nema očekivanog neurološkog deficita, a drugo pregled pacijenta gde se očekuje da će se pronaći abnormalnosti. 

Ako se problem nađe bilo pri procesu ispitivanju ili skrininga, mogu se izvršiti dodatni testovi koji će se fokusirati na određeni aspekt nervnog sistema (poput laboratorijskih analiza, genetskog ispitivanja, analiza moždano-kičmene tečnosti ili likvora dobijenog punkcijom iz kičmenog kanala, dopler krvnih sudova vrata i glave, elektroencefalografije, elektromioneurografije, procedure neuroslikanja (CT i NMR) itd.

Generalno, neurološki pregled fokusiran je na otkrivanje da li postoje lezije u centralnom i perifernom nervnom sistemu ili postoji jedan difuzni proces koji dearanžira pacijenta. 

Jednom kada je pacijent detaljno pregledan, uloga lekara je da utvrdi da li se ovi nalazi kombinuju u prepoznatljivi medicinski sindrom ili neurološki poremećaj kao što je Parkinsonova bolest ili bolest motornih neurona. 

Konačno, uloga lekara je da pronađe uzrok zašto se takav problem pojavio, na primer da utvrdi da li je problem posledica upale ili je urođen.