Elektromioneurografija (EMNG)

Elektromioneurografija (EMNG) je metod registrovanja spontane ili izazvane električne aktivnosti mišića i nerava.

EMNG se po pravilu izvodi tek nakon kliničkog pregleda. Dobro uzetom anamnezom i detaljnim neurološkim pregledom se postavlja radna dijagnoza, razmatra diferencijalna dijagnoza u odnosu na druge bolesti, određuju se potrebni EMNG testovi i vrši izbor mišića i nerava koje treba ispitati.

Ona ima značaj dijagnostičke metode kod bolesti mišića, neuro-mišićne spojnice, perifernih nerava, pleksusa, korenova, perifernih motornih neurona ili senzitivnih neurona.

IGLENA ELEKTROMIONEUROGRAFIJA

Iglena EMG se bavi analizom električne aktivnosti u relaksiranom mišiću i tokom njegove kontrakcije. Izrazito naglašena inserciona aktivnost sa dugim trajanjem ukazuje na denervaciju mišića ili na polimiozitis.

Zdravi mišići u relaksaciji ne pokazuju spontanu aktivnost. Ukoliko u relaksaciji postoji spontana aktivnost, neophodno je registrovati njene karakteristike i tipove. Fibrilacije, pozitivni denervacioni potencijali (PDP) i fascikulacije predstavljaju denervacionu spontanu aktivnost i ukazuju na bolest perifernog motornog neurona (PMN).

Analizom akcionog potencijala motorne jedinice tokom voljne kontrakcije, kao i analizom broja aktiviranih motornih jedinica i načina njihovog izbijanja može se diferencirati bolest mišićnih vlakana (miopatija) od bolesti PMN, odnosno motornih nerava.

ELEKTRONEUROGRAFIJA

Testovi merenja brzina sprovođenja bi trebalo da otkriju da li je patološki proces na nervima, da li zahvata samo motorne, samo senzitivne ili i jedne i druge nerve, da li je primarno oštećen mijelin ili akson, i kakva je njegova rasprostranjenost (mononeuropatija, polineuropatija, mononeuritis multipleks).

ISPITIVANJE NEUROMIŠIĆNE TRANSMISIJE

Poremećaj neuromišićne transmisije se može naslutiti već tokom izvođenja iglene elektromiografije. Tokom kontinuirane mišićne kontrakcije kod miastenije gravis se registruje promenljivost izgleda i amplituda akcionih potencijala motornih jedinica.

Test repetitivne stimulacije predstavlja specifičnu metodu za ispitivanje neuromišićne transmisije. U mišiću zdravih osoba karakteristike evociranog potencijala mišića ostaju nepromenjene pri repetitivnoj stimulaciji. Kod bolesnika sa miastenijom gravis, amplituda prvog evociranog potencijala mišića je normalna, ali se pri repetitivnoj stinulaciji nerva već posle drugog ili trećeg stimulusa otkriva pad amplitude (tzv. dekrementni odgovor).

Elektroencefalografija (EEG)

ŠTA JE ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG)? Elektroencefalografija (EEG) je neinvazivna tehnika kod koje se električna aktivnost mozga registruje sa poglavine. KAKO SE IZVODI? Za registrovanje se koristi

TRANSKRANIJALNI DOPLER

DOPLER KRVNIH SUDOVA GLAVE – TRANSKRANIJALNI DOPLER (TCD) I TRANSKRANIJALNI KOLOR KODIRANI  DOPLER KRVNIH SUDOVA MOZGA (TCCD)   ŠTA JE KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA GLAVE

Ultrazvuk slepoočnih arterija

Ultrazvuk i druge tehnike snimanja pojavljuju se kao alternativni testovi biopsiji. Ultrazvučno snimanje može se koristiti za procenu obe slepoočne arterije, kao i obe aksilarne